Justice Narendra Chapalgionkar Aurangabad
VC -SRTM University Nanded
Dr. Shudhir Rasal Aurangabad
Dr.Suresh Dwadasiwar Nagpur
Pandit Nathrao Neralkar Aurangabad
Dr. Ramesh Warkhede Nashik
Dr. M.B. Shah Dhule
Dr. Ransubhe Latur
Dr. Ashok Chausalkar Kolhapur
Dr.V.N. Ingole Nanded
Dr.K.B. Gore Nanded
Dr.Prabhakar Deo Nanded
Dr. Kurulkar Aurangabad
Dr. Madhav Datar Mumbai
Dr. Vikas Sukale Nanded
Dr. Rajendra Manerikar Satara
Shri. S.M. Bhave Pune